เลขที่นั่งสอบ....................................

 

   
  กู้ใหม่
  กู้เก่า
  ไม่ประสงค์กู้
   
1. วันที่สมัคร  ......................................
รหัสประจำตัว: .................................... สถานที่สมัครเรียน:  ....................................
2. การสมัครเข้าศึกษา
: .....
ปีการศึกษา : ..............  หลักสูตร : ..............................   
คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร: ......................................................    

สาขาวิชาที่สมัคร (ระบุชื่อสาขาวิชา หรือวิชาสาขาเอกตามรหัสสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร)
สาขาวิชา : คณะ :
3. ประวัติส่วนตัว
: .................................. นามสกุล : ...................... อายุ: ............. ปี  
: .......................................................................
เชื้อชาติ : ................ ศาสนา : .................    
       
แขวง/ตำบล : .............. เขต/อำเภอ : .............. จังหวัด : ................    
 
ที่อยู่ซึ่งติดต่อได้สะดวกทางไปรษณี เลขที่ : .....................................................................
: ............................................... รหัสไปรษณีย์ : ...............................................
โทรศัพท์ : ...............................................    Lind ID : ...............................................    
E-Mail : ...............................................
4. ประวัติการศึกษา
ระดับ สถาบันการศึกษา ชื่อสาขาวิชา ระยะเวลาศึกษา พ.ศ. ถึง พ.ศ. คะแนนเฉลี่ย
                                    
                                    
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....................................................

.............../.............../...............

print