logob

มหาวิทยาลัยธนบุรี

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act : PDPA)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เป็นไปเพื่ออธิบายถึงแนวทางที่มหาวิทยาลัยธนบุรี (“Thonburi University” หรือ “TRU”) เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย บริหาร และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พระราชบัญญัติ”) กรุณาอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับนี้อย่างละเอียด การที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ ใช้บริการ ลงทะเบียนดาวน์โหลด และสอบถามข้อมูล ให้ข้อมูลใด ๆ กับมหาวิทยาลัยธนบุรีหรือแสดงความตกลงไม่ว่าจะด้วยวิธีใด จะถือว่าท่านได้ตกลง ยอมรับและยินยอมข้อกำหนดที่อยู่ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

1. การใช้บริการระบบสารสนเทศใดๆ ของมหาวิทยาลัยธนบุรี ผู้ใช้บริการได้ตรวจสอบ หรือยินยอมใช้บริการระบบผ่านมหาวิทยาลัยธนบุรี โดยมหาวิทยาลัยธนบุรี ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการจากแหล่งอื่น ที่ไม่ใช่ผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยธนบุรี

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มอบให้มหาวิทยาลัยธนบุรี รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมขึ้นใหม่ จะถูกนำไปใช้ภายใต้ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยธนบุรี ดังนั้นผู้ใช้บริการจะต้องตรวจสอบรายละเอียดในข้อกำหนดการใช้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวของมหาวิทยาลัยธนบุรี โดยสามารถตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของมหาวิทยาลัยธนบุรีได้ที่นี่

3. ข้อมูลโปรไฟล์ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด อีเมล ไอพีแอดเดรส เลขประจำตัวประชาชน หรือ พาสปอร์ต หน่วยงาน หรือ องค์กร

4. โปรดตรวจสอบข้อมูลของท่าน ซึ่งจะต้องไม่มีเนื้อหาที่ละเมิดในสิทธิ์ของผู้ใด เช่น ละเมิดลิขสิทธิ์ ละเมิดความเป็นส่วนตัว ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของมหาวิทยาลัยธนบุรี

มหาวิทยาลัยธนบุรีขอสงวนสิทธิ์แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงจะถูกประกาศไว้ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยธนบุรี การที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ ลงทะเบียน หรือใช้บริการระบบสารสนเทศใดๆ ของมหาวิทยาลัยธนบุรี รวมถึงดาวน์โหลด อัพโหลด และสอบถามข้อมูล หรือให้ข้อมูล กับทางมหาวิทยาลัยธนบุรี หรือแสดงความตกลงด้วยวิธีอื่นใด จะหมายความว่าท่านตกลงยอมรับ หรือถือว่าตกลงยอมรับที่จะผูกพันธ์ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แก้ไขดังกล่าว ทั้งนี้ อยู่ภายใต้สิทธิ์ที่ท่านพึงมีตามกฎหมาย

มหาวิทยาลัยธนบุรีได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยธนบุรี ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยธนบุรีทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง มหาวิทยาลัยธนบุรีจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address) นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการอันจะเป็นประโยชน์ ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ ในการให้บริการของมหาวิทยาลัยธนบุรีจึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses) มหาวิทยาลัยธนบุรีขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวมใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้มหาวิทยาลัยธนบุรี ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการ ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

มหาวิทยาลัยธนบุรีจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการ หรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยธนบุรีเท่านั้น มหาวิทยาลัยธนบุรีขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มหาวิทยาลัยธนบุรีได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขาย หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น ในกรณีที่มหาวิทยาลัยธนบุรี ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการ หรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยธนบุรี เป็นต้น มหาวิทยาลัยธนบุรีจะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าวเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของมหาวิทยาลัยธนบุรี

สิทธิ์ในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูล หรือสื่อทางการตลาดใด ๆ จากมหาวิทยาลัยธนบุรี โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้มหาวิทยาลัยธนบุรีทราบในหน้าเว็บ https://forms.gle/VT9WSGahzDhpLc73A

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มหาวิทยาลัยธนบุรีจึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น มหาวิทยาลัยธนบุรีจึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าว ด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้" คือข้อมูลที่มหาวิทยาลัยธนบุรีส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้วหากมีการใช้ “คุกกี้" ก็จะทำให้เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยธนบุรีสามารถบันทึก หรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้" นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้" นั้นทำงานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้" แล้วท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้นเพราะ “คุกกี้" จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้มหาวิทยาลัยธนบุรีจะนำข้อมูลที่ “คุกกี้" ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของมหาวิทยาลัยธนบุรีเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยธนบุรีต่อไป

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มหาวิทยาลัยธนบุรี อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นมหาวิทยาลัยธนบุรีจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยธนบุรีการปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับมหาวิทยาลัยธนบุรี ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้มหาวิทยาลัยธนบุรียินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะและคำติชมทั้งหลายอันจะเป็นประโยชน์ ต่อการปรับปรุงการให้บริการของมหาวิทยาลัยธนบุรี

ปิดหน้าต่าง