ลงทะเบียนเป็นนักศึกษา ( * คือข้อมูลสำคัญที่ต้องกรอก)

Username(สำหรับเข้าใช้งานแก้ไขข้อมูลในภายหลัง)
* Username
  
* Password
  
* ยืนยัน Password
  
สถานที่สมัครเรียน
สมัครเรียน
เปิดรับเฉพาะ ภาคปีการศึกษา 2/2566 และ 1/2567
* ภาคเรียน
  
* ปีการศึกษา
  
* ระดับการศึกษา
  
* คณะ
  
* สาขาวิชา
  
* หลักสูตร
  
กองทุนเพื่อการศึกษา
* ประวัติการกู้ยืม
ผู้กู้รายใหม่ (ต้องการกู้กองทุนเพื่อการศึกษา)
ผู้กู้รายเก่า (เคยกู้กองทุนเพื่อการศึกษามาแล้ว)
ไม่ต้องการกู้
ข้อมูลผู้สมัครเรียน
* คำนำหน้า
  
* ชื่อ   * นามสกุล  
* ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ  
* วัน-เดือน-ปี เกิด
 
* หมายเลขบัตรประชาชน  
* สัญชาติ   * เชื้อชาติ  
* ศาสนา  
   อาชีพ  
สถานที่เกิด (เลือกจังหวัดเพื่อเลือกอำเภอ,ตำบล ต่อไป)
* จังหวัด  
* อำเภอ  
* ตำบล  
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกทางไปรษณีย์
* ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้

* จังหวัด  
* อำเภอ  
* ตำบล  
* รหัสไปรษณีย์  
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (ระบุ 1 หรือ 2 หมายเลข)
* เบอร์ที่1  
   เบอร์ที่2
   โทรสาร/Fax
   อีเมล์
   Line ID
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
* ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

* จังหวัด  
* อำเภอ  
* ตำบล  
* รหัสไปรษณีย์  
ประวัติการศึกษาสูงสุดที่สำเร็จการศึกษา
* ชื่อสถานศึกษาปัจจุบันที่สำเร็จการศึกษา  
* ชื่อสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา  
* ระดับการศึกษาสูงสุด  
* วุฒิที่ได้  
* ระยะเวลาศึกษาทีสำเร็จการศึกษา (พ.ศ.)
 
* เกรดเฉลี่ย  
ข้อมูลบิดา
* คำนำหน้า
 
* ชื่อ   * นามสกุล  
* ที่อยู่บิดาที่สามารถติดต่อได้
 
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (ระบุ 1 หรือ 2 หมายเลข)
* เบอร์ที่1  
   เบอร์ที่2
   โทรสาร/Fax
   อีเมล์
   Line ID
ข้อมูลมารดา
* คำนำหน้า
 
* ชื่อ   * นามสกุล  
* ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้
 
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (ระบุ 1 หรือ 2 หมายเลข)
* เบอร์ที่1  
   เบอร์ที่2
   โทรสาร/Fax
   อีเมล์
   Line ID
ช่องทางการรับข่าวการสมัคร
   ได้รับข่าวการสมัครสมัครเรียนผ่านช่องทางใด