Faculty Of Accountancy

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี เรียนภาคปกติ ภาคสบทบ และภาคพิเศษ

สาขาวิชาการบัญชี จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
เรียนเกี่ยวกับ
การบัญชีชั้นกลาง,การบัญชีต้นทุน,การสอบบัญชี,ระบบสารสนเทศทางการบัญชี,
การตรวจสอบภายในและการควบคุม,การบัญชีชั้นสูง,การภาษีอากร,รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

คุณสมบัติของผู้สมัคร-ระยะเวลาศึกษา
- ผู้จบ ม.6, ปวช. ใช้ระยะเวลาเรียน 3-4 ปี
- ผู้จบ ปวส. ,ปวท., เคยศึกษาระดับอุดมศึกษา เทียบโอนรายวิชา ใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี

ตารางแสดงรอบที่เปิดสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรเทียบโอน2ปี (ปวส)
ปกติ สมทบ อาทิตย์
หลักสูตร4ปี (ปวช./ม.6)
ปกติ สมทบ อาทิตย์

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี
-หลักสูตร 4 ปี (ปวช , ม.6) 18,000-22,000
-หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี (ปวส) 16,000-20,000

ติดต่อโทร. 02-8090823 ต่อ (210)


- ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรของภาคปกติ135,000 ถึง 140,000 บาท กู้กรอ.และกู้กยศ.

- ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเทียบโอน(2ปีสำหรับผู้จบปวส.) 78,000 ถึง 85,000 บาท กู้กรอ.และกู้กยศ.