Faculty Engineering

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 4 ปี เรียนภาคปกติ ภาคสบทบ และภาคพิเศษจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ มีดังต่อไปนี้
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 146 หน่วยกิต
เรียนเกี่ยวกับ
เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล,กลศาสตร์วิศวกรรม,กลศาสตร์ของไหล,เทอร์โมไดนามิกส์,กรรมวิธีการผลิต,
การถ่ายโอนความร้อน,การทำความเย็น,การสั่นสะเทือนทางกล และ เครื่องยนต์สันดาปภายใน

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 146 หน่วยกิต
เรียนเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า,วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม,ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์,ระบบควบคุม,
การผันแปรพลังงานกลไฟฟ้า,วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง,ไมโครโปรเซสเซอร์ และ การออกแบบระบบไฟฟ้า

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 146 หน่วยกิต
เรียนเกี่ยวกับ
กลศาสตร์วัสดุ,สถิติวิศวกรรม,เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม,การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม,การควบคุมคุณภาพ,
วิศวกรรมความปลอดภัย,วิศวกรรมซ่อมบำรุง,การวางแผนและควบคุมการผลิต และ เทอร์โมไดนามิกส์

สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 130 หน่วยกิต
เรียนเกี่ยวกับ
การเขียนแบบวิศวกรรม,เทคโนโลยีไฟและอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม,การตลาดอุตสาหกรรม,การศึกษางาน,
การจัดการคุณภาพ,การวางแผนและควบคุมการผลิต,การออกแบบผลิตภัณฑ์,วิศวกรรมคุณค่า,การวางแผนโรงงานอุตสาหกรรม และ
การจัดการโครงการทางอุตสาหกรรม

คุณสมบัติของผู้สมัคร-ระยะเวลาศึกษา
- ผู้จบ ม.6, ปวช. ใช้ระยะเวลาเรียน 3-4 ปี
- ผู้จบ ปวส. ,ปวท., เคยศึกษาระดับอุดมศึกษา เทียบโอนรายวิชา ใช้ระยะเวลาเรียน 3 ปี
* หมายเหตุ : สำหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมจบ ปวส.เทียบโอนรายวิชาใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี

ตารางแสดงรอบที่เปิดสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะ หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน (ปวส)
ปกติ สมทบ อาทิตย์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
หลักสูตร 4 ปี (ปวช. / ม.6)
ปกติ สมทบ อาทิตย์

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
-หลักสูตร 4 ปี (ปวช , ม.6) / 27,000-30,000
-หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน (ปวส) ปกติ / 27,000-30,000
-หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน (ปวส) สบทบ และพิเศษ / 25,000-28,000

(ติดต่อโทร. 02-8090823 ต่อ 234)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
-หลักสูตร 4 ปี (ปวช , ม.6) / 27,000-30,000
-หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน (ปวส) ปกติ / 27,000-30,000
-หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน (ปวส) สบทบ และพิเศษ / 25,000-28,000

(ติดต่อโทร. 02-8090823 ต่อ 224)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
-หลักสูตร 4 ปี (ปวช , ม.6) / 27,000-30,000
-หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน (ปวส) ปกติ / 27,000-30,000
-หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน (ปวส) สบทบ และพิเศษ / 25,000-28,000

(ติดต่อโทร. 02-8090823 ต่อ 216)


- ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 165,000 ถึง 240,000 บาท กู้กรอ. และ กู้กยศ.
- ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาแต่ละท่านอาจมีค่าใช้จ่ายไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
-หลักสูตร 4 ปี (ปวช , ม.6) / 16,000-22,000
-หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน (ปวส) / 24,000-27,000
(ติดต่อโทร. 02-8090823 ต่อ 139)

- ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรของภาคปกติ 145,000 ถึง 220,000 บาท กู้กรอ.
และ กู้กยศ.
- ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาแต่ละท่านอาจมีค่าใช้จ่ายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน